Türkiyede hastane kökenli PVL üreten S.aureus yayılıyor..

Hastane ve toplum kökenli S.aureus suşlarında PVL varlığının saptanması ve PVL pozitif suşlar arasındaki klonal ilişkinin belirlenmesi amaçlandığı çalışmada çeşitli klinik örneklerden (yara, kan, trakeal aspirat,idrar, dren, kateter, parasentez sıvısı) izole edilen ve CDC kriterlerine göre tanımlanan 88 toplum kökenli ve 177 hastane kökenli olmak üzere toplam 265 S.aureus suşu dahil edilmiştir. S.aureus suşlarında metisilin direnci konvansiyonel yöntemlerle, PVL ve mecA gen bölgeleri polimeraz zincir reaksiyonu ile, PVL pozitif saptanan suşlar arasındaki klonal ilişki ise değişken alanlı jel elektroforezi (Pulsed field gel electrophoresis; PFGE) yöntemiyle araştırılmıştır. Toplum kökenli (TK) suşların %12.5 (11/88)’i, hastane kökenli (HK) suşların %43 (76/177)’ü metisiline dirençli olarak bulunmuştur. TK-S.aureus suşları %86 oranı ile en sık yaradan, HK suşların ise %34’ü yara ve %33’ü kandan izole edilmiştir.TK suşlarda %15, HK suşlarda %3 oranında PVL pozitifliği saptanmıştır. PVL pozitif HK beş S.aureus suşu PFGE değerlendirilmesinde klonal olarak ilişkili bulunmuştur. Sonuç olarak PVL varlığının sadece toplum kökenli değil hastane kökenli S.aureus izolatlarında da bulunabileceği belirlenmiş ve hastane ortamında erotik film PVL pozitif suşların yayılım gösterdiği saptanmıştır. PVL pozitif suşların hastane ortamında yayılması, salgınların ortaya çıkmasına ve morbidite ve mortalite oranlarının yükselmesine yol açabilir.

 PVL pozitif S.aureus suşlarına karşı hızlı ve etkin olarak, enfeksiyon kontrol önlemlerinin zamanında uygulanması sağlanarak hastane ortamında yayılmaları ve bu suşların seleksiyonu önlenmelidir.

Haberi açan: Dr Süheyla Kömür

http://www.mikrobiyolbul.org/abstracttext.aspx?issue_id=189&ref_ind_id=21271

2 Eylül 2013 Pazartesi Eklendi.