Pnömoni tanısı ile hastaneye yatırılan obes hastalarda paradoksik olarak tedavi sonuçlarının iyi olduğu gösterildi

Bazı çalışmalar pnömonisi olan hastalarda obesite varlığında paradoksik olarak daha iyi sonuçların alındığını göstermiştir. Bu çalışmada pnömoni tanısı ile yatırılarak tedavi edilen hastalar 2 yıl süre ile 6 ayrı merkezde izleme alınmıştır. Klinik ve radyolojik datalar toplanmıştır. 907 hasta çalışmaya alınmıştır. Vücut/kitle indexlerine (VKİ)göre hastalar sınıflanmış ve zayıf (VKİ<18.5), normal(18.5-<25), kilolu (25-<30) ve obes (>30) olarak ayrılmıştır. %65 hasta 65 yaş üstü, %52 kadın ve %15 son zamanlarda kilo vermiş olarak saptanmıştır. Seksendört hasta (%9) zayıf, 358 hasta (%39) normal, 228 hasta (%25) kilolu, 237 hasta (%26) şişman bulunmuştur. Hastaların 2/3’sinde (%63) ciddi pnömoni mevcut olup 79’u (%9) ölmüştür. Hastane içi mortalite zayıf olan hastalarda (21(%9)), normal (35(%10)), kilolu (21(%9)) ve obes (10(%4))olan hastalara kıyasla çok daha yüksek saptanmıştır (p<0.001). Çok değişkenli analizlere göre obes hastalarda normal kiloda olan hastalara oranla belirgin düşük seviyede mortalite saptanmıştır (OR, 0.46; 95% CI, 0.22–0.97; p 0.04). Sonuç olarak, bu çalışmada obesitenin hastanede yatırılarak tedavi edilen pnömonili hastalarda daha düşük mortalite için bağımsız bir değişken olduğu gösterilmiştir.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-0691.2012.04003.x/abstract

Haberi açan: Dr. Elif Tükenmez Tigen