Türkiye’den bir çalışma: Tigesiklin Bruselloz tedavisinde alternatif bir ajan olabilirmi?

Van’da yapılan bu çalışmada izole edilen Brusella türlerinde tigesiklin ve azitromisin duyarlılığı araştırılmış. Çalışmaya alınan 75 izolatın antibiyotik duyarlılıkları E-test ile belirlemiş. Çalışmada tigesiklinin MİK değerleri doksisikline çok yakın bulunmuş. Sonuç olarak, doksisiklin, rifampisin, streptomisin, trimetoprim-sulfametoksazol ve siprofloksasin gibi antibiyotikler bruselloz tedavisi için hala etkili seçenkelerdir. Tigesiklin bruselloz tedavisinde alternatif bir ajan olabileceği, azitromisinin tedaviye aday bir seçenek olduğu doğrulanmamıştır.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3753419/

Haber : Dr. Aslıhan Demirel

11 Eylül 2013 Çarşamba Eklendi.